Zapytanie ofertowe

Napisano dnia: 2024-03-04 15:05:54

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E    (parafia św. Mikołaja w Siedlęcinie)

1.     Zamawiający:  Parafia  Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Siedlęcinie ul Długa 24 58-508 Jelenia Góra . email fidei@poczta.onet.pl

2.     Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

Remont dachu i pokrycie blachą miedzianą, remont elewacji, remont odwodnienia. Dokładny opis w remontu w załączniku do tego zapytania.

3.     Prace konserwatorskie i restauratorskie

Zamieszczone w części opisowej do projektu, stanowiące załącznik do niniejszego zapytania.

Wykonywane prace muszą być prowadzone zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu, polegającymi m.in. na obowiązku:
1. zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych prac;
2. niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac;

4.    Wykonanie tablicy informacyjnej z informacją o dofinansowaniu zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953, 2506, 1471),

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia dot. wykonania przedmiotu zamówienia.

Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę i zapoznanie się z dokumentacją projektową dotyczącą zamówienia. Pełna dokumentacja Projektu jest dostępna do wglądu        w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu zamówienia (Siedlęcin ul. Długa 24, środy-piątki 10:00 – 16:00). Termin udziału w wizji lokalnej – należy ustalić telefonicznie poprzez numer tel. 608414686.

 Z wizji lokalnej należy sporządzić protokół podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego i ewentualnych innych uczestników.

 Zamawiający odrzuci ofertę złożoną bez odbycia wizji lokalnej.

3. Dane kontaktowe dla Wykonawców i warunki zamówienia::

Ks. Dariusz Pytel Siedlęcin ul. Długa 24 58-508 Jelnia Góra fidei@poczta.onet.pl

 1. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31.10.2024 r. Za zakończenie uważa się termin zakończenia robót i zgłoszenia gotowości do odbioru.
 2. Okres gwarancji: Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres 5 lat.( 60 miesięcy od protokolarnego odbioru prac)
 3. Warunki płatności zgodnie z procedurą Polskiego Ładu: po zakończeniu prac potwierdzonym protokołem odbioru bez zastrzeżeń, Wykonawca wystawia fakturę, która będzie opłacona do 30 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu.
 4. Okres związania ofertą: oferenci pozostają związani ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 5. Po podpisaniu umowy (w terminie do 30 dni od jej podpisania) Wykonawca powinien przedstawić harmonogram finansowo-rzeczowy prac.
 6. Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

4.     Warunki udziału w postępowaniu:

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:

a)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania( prace przy obiektach zabytkowych)

b) posiadają zasoby rzeczowe i kadrowe niezbędne do realizacji zadania (potwierdzone oświadczeniem),

c) nie zalegają z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych i posiadają środki finansowe zapewniającej wykonanie zamówienia (potwierdzone oświadczeniem),

d) w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 1 projekt polegający na przeprowadzeniu prac remontowych, konserwatorskich, restauratorskich przy dachu pokrytym blachą miedzianą budowli sakralnej wpisanej do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków,

W celu potwierdzenia oferent powinien dostarczyć potwierdzenie wykonania usługi w formie np. protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych lub listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora.

e) dysponują kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się osobę posiadającą kwalifikacje uprawniające do przyjęcia obowiązku kierowania pracami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37c. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017 poz. 2187)

W celu potwierdzenia kwalifikacji Wykonawca powinien dostarczyć dane wskazanej osoby/wskazanych osób wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia.

f) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku prowadzenia prac na kwotę 250 000 zł lub większą.

Wykluczeniu podlegają Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postepowaniu

 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności.

5.     Kryteria oceny ofert:

L.p

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium w    %

1

Cena   (C)

80

2

Ilość udokumentowanych prac przy pokryciu blachą hełmu wieży obiektu zabytkowego  (I)

20

kryterium „cena” (C) - 80%     

kryterium „ilość” (I)  - 20%     

zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

C = (C min / C x)  x 80 pkt gdzie:

C = ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „cena”,      
C x = cena zaoferowana w ofercie badanej,
C min = najniższa zaoferowana cena spośród badanych ofert.

I = ilość udokumentowanych prac przy pokryciu blachą miedzianą obiektu wpisanego do rejestru zabytków w ostatnich 5 latach (2019 – 2023) o wartości min. 50 000 zł. 1 obiekt = 4 punkty (maksymalnie 20 pkt)

 W przypadku, gdy co najmniej dwóch Wykonawców spełniających kryteria oceny złoży oferty na tę samą cenę, zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych.

6.     Tryb zamówienia

 Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.

 1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez Wykonawców.

4.      W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może modyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego. Taka modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej łącznie z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert.

 

5.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.

 1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Sposób oraz termin złożenia ofert:

 Oferty należy składać wyłącznie osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 608414666 lub listowanie na adres: Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w Siedlęcinie, ul. Długa 24, 58-508 Jelenia Góra do dnia  9.04.2024 r. Na kopercie powinien znajdować się napis: dotyczy zapytania ofertowego: " Remont elewacji, dachu oraz odwodnienia  zabytkowego Kocioła św. Mikołaja w Siedlęcinie.” z dopiskiem „nie otwierać przed 1.04.2024”.

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 Osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy musi być upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, jeśli prawo do reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEIDG albo KRS, oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana za nieważną.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2024.

 Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.

 Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby składające ofertę.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

 7. Warunki zmiany umowy

 1. Udzielenie zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zmiana jest możliwa w zakresie w jakim jest niezbędna do zrealizowania zamówień zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w drodze aneksu w stosunku do treści oferty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. nietypowe warunki pogodowe, rozprzestrzeniania się pandemii).
 4. Gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. Zmiana terminu jest możliwa o okres, o jaki działanie Zamawiającego spowodowało opóźnienie w realizacji zamówienia.
 5. Konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń. Zmiana jest możliwa w zakresie w jakim wykonanie zamówienia zgodnie z dodatkową dokumentacją wpłynie na zakres rzeczowy, sposób wykonania, cenę lub termin wykonania zamówienia.
 6. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji zamówienia niezgodność stanu istniejącego w obiektach z posiadaną dokumentacją, zmiana jest konieczna do prawidłowego wykonania zamówienia jeżeli wpłynie na rzeczowy sposób wykonania, cenę lub termin wykonania zamówienia.
 7. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i należytego usunięcia wad w okresie gwarancji.

                                                                                                                     Proboszcz Parafii

 

                                                                                                                       Ks. Dariusz Pytel

    Załącznik Nr 1

 do Zapytania ofertowego

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiającego:  Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Mikołaja w Siedlęcinie.

na remont elewacji, dachu oraz odwodnienia kościoła św. Mikołaja w Siedlęcinie.

 1. DANE WYKONAWCY

WYKONAWCA - INFORMACJE OGÓLNE

Firma/imię i nazwisko oferenta

 

NIP/PESEL

 

Dane oferenta

Miejscowość

 

Ulica

 

Nr budynku i lokalu (jeśli dotyczy)

 

Kod pocztowy i poczta

 

 1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW W IMIENIU WYKONAWCY

Imię i nazwisko

 

Nr telefonu

 

Adres e-mail

 

 

3.      Oferowane wynagrodzenie za wykonanie zamówienia wynosi ….........................zł  brutto

 (słownie: .............................................................................................................................................)

Gwarancja min.5 lat

 1. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

Oświadczam, że w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowałem co najmniej 1 projekt polegający na remoncie/konserwacji dachu pokrytego blachą miedzianą zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, na dowód czego załączam zgodnie z punktem III.1.a) zapytania ofertowego następujące dokumenty:

1) …............................................................................................................

2)................................................................................................................

 

Oświadczam, że dysponuję kadrą spełniającą wymagania określone w punkcie III.1.b) zapytania ofertowego, na dowód czego załączam:

1)..........................................................................................................

2)............................................................................................................

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się i bezwarunkowo akceptuję warunki zapytania ofertowego, a w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 2. Oświadczam, że w kwocie wynagrodzenia ujęte zostały wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 3. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zasady rozliczenia finansowego zadania wg Polskiego Ładu.
 4. Oświadczam, iż odbyłem wizję lokalną oraz zapoznałem się dokumentacją dla zadania "Remont elewacji, dachu oraz odwodnienia kościoła św. Mikołaja w Siedlęcinie.”.
 5. Oświadczam, iż wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO(1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

(1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postepowaniu i nie podlegam wykluczeniu z postepowania.
 2. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 

 

 

……………………….…………                                                                        …………..……………………

    miejscowość i data                                                                                 podpis Oferenta